Bộ xử lý Intel® Core i7 thế hệ thứ 8 sẵn sàng đảm nhiệm các nhiệm vụ sáng tạo lớn