Thực tế ảo Nâng cao, Hỗn hợp, và Cao cấp với Bộ xử lý Intel® Core™ i5 và i7